TIN TỨC - THÔNG BÁO

BỘ MÔN RAU HOA QUẢ VÀ CẢNH QUAN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

6

HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN 1 VÀ 2

 

Địa chỉ download hướng dẫn đồ án 1 và 2

 

ĐỒ ÁN 1: https://drive.google.com/file/d/0B3ymt2JG_6rLbjR6YkFHU3dEYWs/view?usp=sharing

ĐỒ ÁN 2:

- Chuyên ngành Sản xuất và QLSX trong nhà có mái che: https://drive.google.com/file/d/0B3ymt2JG_6rLZTBBQ2NWeF9oWUE/view?usp=sharing

- Chuyên ngành Thiết kế và tạo dựng cảnh quan: https://drive.google.com/file/d/0B3ymt2JG_6rLaUlxVF9GTTZkclk/view?usp=sharing

- Chuyên ngành Marketng và thương mại: https://drive.google.com/file/d/0B3ymt2JG_6rLd0V4dnVYWE9rSm8/view?usp=sharing